Supermicro Server by Throughwave Thailand

งาน IT Strategic and Research & Development Manager – EGA

 • Full Time
 • Bangkok

Website สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) Electronic Government Agency (Public Organization)

เป็นองค์กรภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE

Job Purpose: รับผิดชอบการบริหารงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการงานระดับส่วน ซึ่งครอบคลุมถึงงานด้านการวิจัยนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และยุทธศาสตร์ขององค์กร

 Job Responsibilities:

 • บริหารงาน ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานด้านการวิจัยนวัตกรรมและกลยุทธ์ด้าน IT ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแนวคิดนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ บริการหรือกระบวนการใหม่ที่สามารถปฏิบัติได้
 • รวบรวมแนวความคิดใหม่ๆ และข้อเสนอแนะโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม และคัดกรองแนวความคิด หรือโครงการที่มีความเป็นไปได้มาวิจัยและพัฒนาในรายละเอียด
 • จัดทำ รวบรวมผลการศึกษา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ เทคโนโลยี และแนวโน้มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม ดูแล และบริหารจัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) และบริหารจัดการการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Management)
 • บริหารบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา โดยวางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลงาน  ให้คำปรึกษาแนะนำและวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา แนวทางและผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

Job Qualifications:

 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการวางแผนกลยุทธ์ด้าน ITอย่างน้อย 8 ปี มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความสนใจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่างๆ ของโลก รวมถึงผลกระทบ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
 • ทักษะในการคิดวางแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดีมาก

To apply for this job email your details to chanudejh.sarhiphan@ega.or.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Jesuit Refugee Service – IT Consultant

Organization: The Jesuit Refugee Service (JRS) is an international non-governmental organization with a mission to …

Unixdev- Lead Python Developer (BTS Ari)

Jobs Description Responsibilities – Lead Python Django Developer 5+ Years of strong experience in supporting Team …

Mobile Apps Category (English)728x90