Supermicro Server by Throughwave Thailand

Bank of Thailand รับสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนพัฒนาระบบงานธุรกิจ (กลุ่มระบบงานข้อมูลตลาดการเงิน) – IT

Be a part of BOT as Assistant Director – IT (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนพัฒนาระบบงานธุรกิจ (กลุ่มระบบงานข้อมูลตลาดการเงิน) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) (ปิดรับสมัคร วันที่ 10 สิงหาคม 2560)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนพัฒนาระบบงานธุรกิจ (กลุ่มระบบงานข้อมูลตลาดการเงิน) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปิดรับสมัคร วันที่ 10 สิงหาคม 2560)
ความรับผิดชอบหลัก
ช่วยขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน Data ของ ธปท. เพื่อรองรับยุค Digital ภายใต้บริบท VUCA
ช่วยกำหนดและควบคุมให้มีการนำ Solution ทางเทคนิคด้าน Data ที่ทันสมัย มาใช้กับระบบงานธุรกิจของ ธปท. อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
จัดทำแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน Data ร่วมกับส่วนงานธุรกิจ กำหนดเป้าหมาย ขอบเขตของงาน งบประมาณ และประโยชน์ที่จะได้รับให้ชัดเจน รวมถึงประเมินปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานได้อย่างเหมาะสม
บริหารและควบคุมการดำเนินงานโครงการ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานในภาพรวม กำกับดูแลการพัฒนาระบบงาน กำหนดแผนการทดสอบ แผนการใช้และเลิกใช้ ควบคุมการปฏิบัติงานของแรงงานที่จัดจ้าง ให้เป็นไปตามกระบวนการ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุผลตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด รวมทั้งเสนอแนวทางและวิธีการใหม่ๆเพื่อปรับปรุงการพัฒนาระบบงาน
ควบคุมดูแล และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบงานให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนด (SLA) และวางแผนแก้ปัญหาในเชิงป้องกัน รวมทั้งให้คำปรึกษากับผู้ใช้งาน
ชึ้แนะการวิเคราะห์ผลกระทบการปรับเปลี่ยนระบบงานที่สมเหตุสมผล ครบถ้วน รวมถึงผลกระทบระบบงานอื่น และควบคุมการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้เป็นไปตามผลการวิเคราะห์
เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารภายใน ธปท. และองค์กรภายนอก ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การร่วมมือและความเข้าใจในการทำงานที่ดีร่วมกัน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) หรือด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือ สาขาอื่นที่เทียบเท่า
มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 ปี และเคยรับผิดชอบการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีประสบการณ์การพัฒนาระบบงานด้าน Data Warehouse และหรือ Big Data
หากผ่านการพัฒนาระบบที่ใช้ Agile Methodology จะเป็นประโยชน์ต่องาน
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์ในการเดินงาน ทำงานเชิงรุก มีความคล่องตัวสูง สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและทันการณ์
มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่พร้อมหามุมมองเชิงลึกและความคิดเห็นจากผู้รู้
มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
มีความสามารถในการสื่อสาร โน้มน้าวผู้อื่น มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่หลากหลายได้ดี
มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานรับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยมุ่งผลลัพธ์ขององค์กรเป็นหลัก
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียน (แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ ความคิดเชิงระบบ ความมีเหตุผล) และแบบทดสอบจิตวิทยา : 15 – 18 ส.ค. 2560
สอบสัมภาษณ์ 23 – 31 ส.ค. 2560
ขั้นตอนดำเนินการ
ระยะเวลาจ้าง 3 ปี (ธปท. จะพิจารณาต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. ที่กำหนด)
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ตามที่ตกลง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail: Recruit2@bot.or.th และ athiphac@bot.or.th
หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

 

Apply: https://goo.gl/WFGm6B

 

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

PTT Digital รับสมัคร Internal Control (Urgent )

PTT Digital Solutions  was established on July 7, 2006 with an aim to enhance added …

บริษัท Opsta ประกาศรับสมัคร Linux Engineer มาร่วมทีมทำ DevOps

โอกาสมาถึงแล้ว ใครที่อยากมาร่วมทีมกับบริษัท Opsta ที่ให้บริการทางด้าน DevOps อันดับ 1 ของเมืองไทย ถึงแม้ว่าคุณจะมีประสบการณ์ไม่มากไม่เป็นไร ขอให้ใจสู้ และพร้อมเรียนรู้อย่างหนักไปกับเรา อยากจะมาท้าทายกับงานที่จะต้องพัฒนาตัวเองถึงขีดสุด เช่น Ansible, Kubernetes, …

Mobile Apps Category (English)728x90