IT Security Jobs

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – Senior Information Security & IT Policy/นักวิชาการนโยบายและความมั่นคงสารสนเทศอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำแผนแม่บททางด้านระบบสารสนเทศ (IT Master Plan) และ EA รวมทั้งการกำกับดูแล การติดตามการดำเนินงานตามแผนและการปรับปรุงแผนประจำปี ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดทำ กำกับดูแลและพัฒนาทางด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและข้อมูลขององค์กร ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร รวมทั้ง IT Best Practice เช่น ISO/IEC 27001(1), COBIT(2)หรือ ITIL(3)หรือมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยต่างๆ จัดทำแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Contingency Management) ประกอบด้วย แผนการสำรองข้อมูลและการกู้คืน ออฟฟิศและศูนย์สำรอง (Secondary site) รวมทั้งแผนการฝึกซ้อมการรับมือเมื่อเกิดเหตุและวัดผลประจำปี เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนประจำปีให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร ประสานงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกในการสอบทานและติดตามให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบระบบสารสนเทศประจำปีและการติดตามผลในกรณีที่มีการแก้ไข ส่งเสริม สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พนักงาน (Security Awareness) และติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสื่อสารการป้องกันและตระหนักทางด้านความปลอดภัยภายในองค์กร กำกับ ดูแล และสนับสนุนการดำเนินการ การประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการต่างๆ รวมทั้งการจัดสัมนาและ Workshop ที่เกี่ยวข้องต่างๆ จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย …

Read More »

EngageMedia – Open and Secure Tech Specialist

Join the EngageMedia team! Our dynamic Asia-Pacific nonprofit is hiring an Open and Secure Tech Specialist who will coordinate and support digital safety and open technology initiatives in Thailand and the broader Mekong region. This includes training, incident response support, and directly implementing initiatives. Internally, the position also assists EngageMedia …

Read More »

Cybertron – Security Analyst (Junior/Senior) – 18K up/Negotiate

🔸 หน้าที่ความรับผิดชอบ 🔸 วิเคราะห์ข้อมูล Log โดยการเฝ้าระวัง สืบค้นภัยคุกคามทางไซเบอร์ จัดทำ Incident Report ให้คำแนะนำขั้นต้น ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาและจัดทำรายงานประจำงวด 🔸 คุณสมบัติ 🔸 ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (B.Sc, B.Eng, B.IT) มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ System และ Network Security มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการนำเสนอได้เป็นอย่างดี Junior – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ Senior – มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป (มีประกาศนียบัตรด้าน IT Security) ——————————– ผู้สนใจสามารถส่ง resume มาทางอีเมล์ ✉ hr@cybertron.co.th 🏢Workplace อาคารเคี่ยนหงวน2 Near BTS PloenChit, MRT Lumphini

Read More »

AIS – Cyber Security Consultant – 70-90k

Job overview: Establish and maintain cyber security policy and standard aligning with global trends and best practice to ensure all regulation compliance. Monitor internal and external policy compliance and provide cyber security consulting & high quality guidance to all parties to ensure safeguard of computing infrastructure, application and data. Managing …

Read More »

Cybertron – Pentester – 25K up/Negotiate

📢 หน้าที่ความรับผิดชอบ – ตรวจสอบการบุกรุกในรูปแบบต่างๆ – ทำการทดสอบ ตรวจจับภัยคุกคามแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์เทคนิค – จัดทำรายงานแก่ CSOC Manager – ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางป้องกัน แก้ไขที่เหมาะสม 📢คุณสมบัติ – ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (B.Sc, B.Eng, B.IT, or related) – มีความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับระบบ SIEM – มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการนำเสนอ 👷‍♂️ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป มีประกาศนียบัตรทางด้าน IT Security จะพิจารณาเป็นพิเศษ(OSCP, GXPN, GCTI, CEPT, OSCE, CPT, ECSA, etc.) 💰Negotiable ———————————— ผู้สนใจรบกวนส่งresume มาทางอีเมล์ ✉ hr@cybertron.co.th 🏢อาคารเคี่ยนหงวน2 …

Read More »

Cybertron – (Senior) Security Analyst – 18K up/Negotiate

ความรับผิดชอบ วิเคราะห์ข้อมูล Log โดยการเฝ้าระวัง สืบค้นภัยคุกคามทางไซเบอร์ จัดทำ Incident Report ให้คำแนะนำขั้นต้น ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาและจัดทำรายงานประจำงวด คุณสมบัติ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (B.Sc, B.Eng, B.IT) มีความรู้เกี่ยวกับ System และ Network Security มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการนำเสนอได้เป็นอย่างดี มีประกาศนียบัตรด้าน IT Secutity (CompTIA Security+, etc.) ประสบการณ์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตั้งแต่ 2-3 ปีขึ้นไป Workplace อาคารเคี่ยนหงวน2 ใกล้ BTS PloenChit, MRT Lumphini ผู้สนใจสามารถส่ง Resume มาที่ hr@cybertron.co.th

Read More »

ACIS PROFESSIONAL CENTER – IT Security Consultant

ให้คำปรึกษาในบริการที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น สิ่งส่งมอบในโครงการ รายงานการปฏิบัติงาน รายงานสรุปการดำเนินงานในโครงการ รายงานการให้ข้อเสนอแนะ ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเอกสาร หรือ Presentation และเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการ จัดเตรียม Presentation สำหรับสัมมนา และฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการสมัคร : ส่ง resume มาที่ email: hr@acisonline.net

Read More »

Cybertron – (Senior) Security Analyst – 18K up/Negotiate

ความรับผิดชอบ วิเคราะห์ข้อมูล Log โดยการเฝ้าระวัง สืบค้นภัยคุกคามทางไซเบอร์ จัดทำ Incident Report ให้คำแนะนำขั้นต้น ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาและจัดทำรายงานประจำงวด คุณสมบัติ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (B.Sc, B.Eng, B.IT) มีความรู้เกี่ยวกับ System และ Network Security มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการนำเสนอได้เป็นอย่างดี มีประกาศนียบัตรด้าน IT Secutity (CompTIA Security+, etc.) ประสบการณ์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตั้งแต่ 2-3 ปีขึ้นไป Workplace near BTS PloenChit ผู้สนใจสามารถส่ง Resume มาที่ hr@cybertron.co.th

Read More »

ACinfotec – Cybersecurity and Privacy Consultant

Key Responsibilities and Requirements Work hard and make the difference with ACinfotec Consulting Services. Our team members are smart, passionate about the cybersecurity and privacy, committed to deliver value to customers, and enjoy the way we work. As Cybersecurity and Privacy Consultant, you will join ACinfotec’s dynamic and growing team …

Read More »

ACinfotec – Cybersecurity and Privacy Specialist

Key Responsibilities and Requirements ACinfotec is looking for a Cybersecurity and Privacy Solutions Specialist who can take on a leadership role in delivering the best solutions to help clients tackle cybersecurity and privacy challenges. You must have the passion for engineering novel solutions to deal with complex cybersecurity and privacy …

Read More »

Vintcom technology public co. ltd เปิดรับสมัคร Cybersecurity consultant – (Presales) (30k-70k)

Duties & Responsibilities Responsibilities: – Provide pre-sales support by working closely with our sales teams to understand and define the client’s key business drivers and requirements. – Propose solutions that meet those requirements, ensuring they are technically viable and add value to the overall proposal. – Understand and demonstrate solutions …

Read More »

บริษัท Nextwave (Thailand) รับสมัคร Senior Network Security Engineer

คุณสมบัติของผู้สมัคร – เพศชาย – มีประสบการณ์ในด้าน Network Security มาก่อน – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาหรือที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์/ไฟฟ้าโทรคมนาคม/วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ – มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี – มีประสบการณ์ในการใช้ Logger/ SIEM / EDR (Endpoint Detection and Response)/ DNS/ Microsoft AD มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ Work location: 15 minutes from BTS Chongnonsi  Qualifications: Degree in IT / Computer Science or equivalent Experience working …

Read More »

บริษัท โซ ซีเคียว จำกัด รับสมัคร Cybersecurity Analyst​

Key Responsibilities Performs real-time monitoring of security alerts by tools Investigates potential security incidents under the guidance of playbooks and procedures. Analyses and assesses security alerts. Validates, classifies and opens security incident cases or escalates to Level 2 analysts. Serves as a primary contact point for reporting potential security incidents. …

Read More »

J2PSoftnic รับสมัคร Cyber Security Engineer เด็กจบใหม่

We are now looking for Cyber Security Engineer to join within the team. Cyber Security Engineer Responsibilities: * Responsible for implementing security solutions with various technologies ( Next-Generation Firewall, IPS, VPN and so on) * Responsible for implementing network solutions with various technologies (Routing, Switching, Wireless LAN, Load Balance, network …

Read More »

บริษัท ที-เน็ต ไอที โซลูชัน จำกัด รับสมัคร IT Security Engineer

ตำแหน่งงาน IT Security Engineer / System Security Engineer จำนวนที่ต้องการ 3 ตำแหน่ง ประเภทของงาน งานประจำ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย / หญิง ประสบการณ์ 0-7 ปี สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม และซื่อสัตย์ในการทำงาน มีใจรักในการบริการ อัธยาศัยดี สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานในสภาวะกดดันได้ มีทักษะในการเขียน อ่าน ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ ดี มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย …

Read More »

Gosoft – Walk-in Interview : IT & Digital Career Exploration

Gosoft บริษัทในกลุ่ม CP All รับสมัครตำแหน่งงาน IT จำนวนมาก ในงาน Walk-in​ Interview​ เสาร์ที่ 28 พ.ย. 63 9.00-16.00 น. อาคาร CP All Academy แจ้งวัฒนะ สมัครเลยย https://cutt.ly/JoinGosoft หากคุณใช่ พร้อมเซ็นต์สัญญาทันที และให้คุณเลือกวันเริ่มงานได้ตามสะดวก

Read More »

Cybertron Co.,Ltd รับสมัครพนักงาน Security Analyst และ Security Engineer 6 อัตรา

นักศึกษาจบใหม่ ปวช ปวส ปริญญาตรี ประสบการณ์ 0-2 ปี นัดสัมภาษณ์ด่วนทาง Microsoft Team ต้องการคนพร้อม้เริ่มงาน 1 ตุลาคม 2563หน้าที่ ทำงานเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ และสามารถทำงานเป็น กะ ได้เงินเดือน 15,000-30,000 ขึ้นกับผลการเรียน และ Certification สนใจส่ง Resume พร้อม Transcript มาที่ hr@cybertron.co.thwww.cybertron.co.th

Read More »

Ragnar รับสมัคร IT Security ( Cloud Security Engineer ) เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ นำเสนอ Cloud Security Technology ให้แก่ลูกค้าองค์กร ออกแบบ Solution Architecture ในการทำ Cloud Security ตั้งค่าและติดตั้งระบบ Cloud Security ให้แก่ลูกค้าองค์กร ตรวจสอบและดูแลระบบ Cloud Security ให้มีความปลอดภัย ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมขายในการนำเสนอและออกแบบ Solution ให้ลูกค้าองค์กร คุณสมบัติ คุณสมบัติเพศ ชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องต้นได้ เช่นการเขียน Shell Script มีความสนใจใน Cyber Security หรือ Cloud Technology สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่และต้องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความมั่นใจในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม หากมีประสบการณ์ในการใช้งาน …

Read More »

[บจก.สยามถนัดแฮก] รับสมัคร Project Coordinator 1 ตำแหน่ง

กำลังมองหาเพื่อนร่วมงานเป็น Project Coordinator 1 ตำแหน่ง (มีอยู่แล้ว 1 คน ครึ่ง) [+] หน้าที่ – เป็นคนกลางติดต่อสื่อสาร ระหว่างภายในบริษัทกับลูกค้า เช่น โทรคุย,เขียนอีเมล,นัด/เข้าร่วมประชุม ; โครงการของบริษัทจะเกี่ยวข้องกับ IT Security เช่นการทดสอบเจาะระบบ – คอยสรุปและติดตามสถานะ การดำเนินงาน/ผลลัพธ์ ของโครงการ – จัดทำหรือตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ให้ [+] สิ่งที่คุณควรจะมี – สามารถเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี ชอบทำงานในสภาพแวดล้อมองค์กรขนาดเล็ก – มีประสบการณ์ทำงานด้าน IT อย่างน้อย 2 ปี (ถ้าเคยทำงานเกี่ยวกับ IT Security จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) – สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (TOEIC 600 หรือเทียบเท่า) – มีทักษะในการประสานงานและพูดภาษาไทยที่ดี …

Read More »

ทุกวิกฤตยังมีโอกาส “ACIS” ตามหาเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกันกับเรา! – Project Manager & Information Security Consultant

ถ้าคุณกำลังมองหางานด้าน Cybersecurity & Privacy Compliances แล้วล่ะก็ อย่าเลื่อนผ่านโพสต์นี้ เพราะเรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้น และมีความสามารถ โดยมีพื้นที่ให้คุณเข้ามาแสดงศักยภาพในการทำงานกับเราถึง 2 ตำแหน่ง

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90