IT Support Jobs

สภากาชาดไทย รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2563

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 งานควบคุมติดตามและประเมินผลงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร สภากาชาดไทย ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ ในการนำข้อมูลจากระบบมาดำเนินการในรูปแบบรายงานหรือกราฟ การพัฒนาออกแบบเว็บแอปพลิเคชั่นของหน่วยงาน และทดสอบคุณสมบัติ เทคนิคของระบบและพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2.1 ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร 2.2 เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 2.3 วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.4 มีความสามารถใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ อาทิ HTML, CSS, JAVA SCRIP, PHP, SQL,DAX (Data Analysis Expression) และสามารถเรียกข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบรายงาน, กราฟ หรือ …

Read More »

สวก. เปิดรับสมัคร IT Support อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ตามที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้ด้าน IT Support, Application, Computer Network, Server, Cloud computing และ Virtual Machines มีความรู้ความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา จัดทำแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ สรุปผลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ (Service Mind) มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ หากมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอบเขตการจ้างงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานหรือรับแจ้งจากผู้ใช้งาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานวิธีการแก้ปัญหาและการบำรุงรักษา ดูแลและบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance หรือ PM) ทั้งระบบ Hardware Software เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งแบบตั้งโต๊ะ/แบบพกพา …

Read More »

ANT Commerce Media เปิดรับสมัคร + Programmer + Content Creative

เปิดรับสมัคร + Programmer + Content Creative หน้าที่ความรับผิดชอบ :- – Programmer รับผิดชอบงานเขียนโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมตามที่ได้รับหมอบหมาย ออกแบบและพัฒนาระบบ ตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคบบัญชา – Content Creative เขียน content ทุกช่องทางของบริษัท อาทิ Social Media สร้างสรรค์ วางแผน เขียน พัฒนา content ตามที่ได้รับโจทย์จากทีม สวัสดิการ : – เงินเดือน(บาท) : 10,000 – 40,000 – ประกันสังคม – เสื้อ Unifrom ของบริษัท – วันหยุด (ทุกวันอาทิตย์) , วันหยุดพักผ่อนประจำปี – เบี้ยขยัน,คอมมิชชั่น,เงินโบนัสตามผลงาน – …

Read More »

NewGens Alliance Co.,Ltd. – IT Application Implementer / Support (Mid-Level) – Salary 30000 ++

IT Application Implementer / Support  (Mid-Level) NewGens Alliance Co., Ltd. I.T. – Software/Telecommunication Bangkok and its Vicinity  Duties & Responsibilities Be a team member of the Application technical engineer team located in Thailand to ensure production support for the region with a focus on Financial messaging/payment. Provide regional application production …

Read More »

บริษัท มายโฮสท์ จำกัด สาขา หาดใหญ่ รับสมัคร IT Support

บริษัท มายโฮสท์ จำกัด รับสมัคร IT Support คุณสมบัติ : – จบวุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ – มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Hardware และ Software – ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ พิจารณาเป็นพิเศษ – มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ – ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน – มีบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออก กระตือรือร้น สามารถประสานงานและ สื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี สวัสดิการ – เข้าระบบประกันสังคม , โบนัส , เบี้ยขยัน – หยุดเสาร์, อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เอกสาร : -สำเนาวุฒิการศึกษา -รูปถ่าย 1 …

Read More »

โรงพยาบาลสิรินธร รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครงาน ๑. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ – จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ it จัดทำและตรวจสอบเว็บไซต์ ดูแลโปรแกรมของทางโรงพยาบาล แก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการและโปรแกรม สำหรับสำนักงาน และการประสานงาน – หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ *** อายุไม่เกิน 30 ปี *** ๒.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ – จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ it แก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการและโปรแกรม สำหรับสำนักงาน และการประสานงาน – ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย – หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ *** อายุไม่เกิน ๓๐ ปี *** เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว …

Read More »

mad Arai-d ต้องการตำแหน่ง Junior IT Support (เงินเดือน15,000-18,000)

Job Description ดูแล และแก้ไข Network Security , Internet Network Switch Firewall และ Policy ที่กี่ยวข้องกับด้าน Network อุปกรณ์ Server Computer Notebook Printer และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ งานระบบกล้องวงจรปิด CCTV งานระบบโทรศัพท์ งานระบบให้บริการ Wi-Fi แก่ลูกค้า และผู้มาติดต่อ ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ รวมถึงการป้องกันและความปลอดภัยในการใช้ซอฟท์แวร์ และระบบ Network วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ( First Tier Support ) ด้าน Hardware Software Network และ Software ให้กับ User ติดต่อประสานงานปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานนอกที่เกี่ยวข้อง …

Read More »

Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel -รับสมัคร IT Support 1 ตำแหน่ง – 15,000-17,000

IT Support Job Description ดูแล และแก้ไข Network Security , Internet Network Switch Firewall และ Policy ที่กี่ยวข้องกับด้าน Network อุปกรณ์ Server Computer Notebook Printer และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ โปรแกรม Hotel Management System (PMS) งานระบบกล้องวงจรปิด CCTV งานระบบโทรศัพท์ งานระบบให้บริการ Wi-Fi แก่ลูกค้า และผู้มาติดต่อ ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ รวมถึงการป้องกันและความปลอดภัยในการใช้ซอฟท์แวร์ และระบบ Network วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ( First Tier Support ) ด้าน Hardware …

Read More »

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิมทอมป์สัน) รับสมัคร POS Support

Key Responsibilities Provide technical support in Retail system and related system to meet the SLA and Project timeline Provide Functional support in Retail system and related system to meet the SLA and Project timeline Clearly understand and documents business requirements and impact analysis Design and develop the proposed solutions/program in …

Read More »

บริษัทอัศว เม็ททอล (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ IT -อัตราเงินเดือนตามตกลง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT สถานที่ทำงาน   ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เงินเดือน N/A ทำงาน  จันทร์ – ศุกร์  (เวลา 08.00-17.00 น.) รายละเอียดงาน 1.วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบ SAP ใน Module ที่ได้รับมอบหมาย 1 Module และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง (SD,MM,PP,CO,FI) 2.ดูแลระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์บริษัท อาทิ LAN Internet ระบบ SAP และอื่น ๆ 3.แก้ไขและพัฒนะระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ของบริษัทให้ทันต่อยุคสมัย และเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท 4.เข้าร่วม workshop ต่าง ๆ ที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนในการปฏิบัติงานในสายIT 5.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ปริญญาตรี-โท …

Read More »

บริษัทแพทย์ไทย 88 จำกัด รับ IT Application Support (เงินเดือนขึ้นกับประสบการณ์)

บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด ในเครือโรงพยาบาลมหาชัย รับสมัคร IT Team เพื่อรองรับการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ : MedPark Hospital ติด MRT ศูนย์สิริกิตติ์ / MRT คลองเตย ตำแหน่ง Senior Application Support / Application Support หลายอัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ : แก้ไขปัญหาที่พบตามมาตรฐาน SLA และดำเนินการรายงาน การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา, ดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานตามที่ผู้รับบริการร้องขอ, จัดหา เสนอแนะ วิธีปรับปรุงแอพพลิเคชั่นและบริการรวมถึงกระบวนการภายในด้านไอที, ตรวจสอบแอปพลิเคชั่นและทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน, ดูแลแอปพลิเคชั่นให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ วัน เวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.  (พนักงานประจำ) สวัสดิการ …

Read More »

บริษัทอัศว เม็ททอล (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่ IT -อัตราเงินเดือนตามตกลง

รายละเอียดงาน 1.วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบ SAP ใน Module ที่ได้รับมอบหมาย 1 Module และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง (SD,MM,PP,CO,FI) 2.ดูแลระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์บริษัท อาทิ LAN Internet ระบบ SAP และอื่น ๆ 3.แก้ไขและพัฒนะระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ของบริษัทให้ทันต่อยุคสมัย และเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท 4.เข้าร่วม workshop ต่าง ๆ ที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนในการปฏิบัติงานในสายIT 5.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ปริญญาตรี-โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ประสบการณ์การทำงานในงาน IT อย่างน้อง 2-3 ปี 3.สามารถใช้และมีความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP และโปรแกรมเบื้องต้นอื่น ๆ 4.มีความรู้เกี่ยวรอบด้านเรื่อง IT 5.สามารถเขียนโปรแกรม  และทำ …

Read More »

Hillkoff company รับสมัคร IT Specialist

1. ออกแบบระบบ IT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัท ตามนโยบายของบริษัท พร้อมติดตามการทำงานตามแผนงานที่ได้ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบ และกรณีแยกออกมาเป็นหนึ่ง Description ต้องมีเอกสารรายละเอียดการทำงานอย่างชัดเจน สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน 2. พัฒนา Software ตามความต้องการของฝ่ายงานต่างๆ ให้สนับสนุนการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีขั้นตอนที่ชัดเจน ละเอียด วางแผนงาน Action Plan เพื่อให้ผู้บริหารติดตามการทำงานได้โดยไม่ซับซ้อน และเข้าใจง่าย หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก(Key Activities) 3. กำหนดนโยบาย IT ของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน 4. อบรมพนักงาน ให้คำปรึกษาการใช้งาน Computer และ Software ต่างๆ แก่ฝ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน 5. ศึกษาพัฒนาตนเอง เพิ่มทักษะทางด้าน IT ให้ทันยุคสมัย และนำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ตรวจสอบ ดูแลระบบ Server System ตามที่ได้ออกแบบไว้ …

Read More »

World Information Technology Co.,Ltd. – Security Technical Support Engineer

Qualification: • Thai Nationality • Diploma or Bachelor Degree in Computer Engineering, Electronic Engineering, Telecommunication Electronics, or other computer/IT related fields. • Minimum of 2 years’ experience in technical implementation, deployment, support, and troubleshooting of data communication, wired/wireless LAN, Firewall, Security product. • Strong skill and knowledge in computer network, …

Read More »

World Information Technology Co.,Ltd. – Technical Support Engineer-Collaboration Solutions

Qualification: • Thai Nationality • Diploma or Bachelor Degree in Computer Engineering, Electronic Engineering, Telecommunication • Electronics, or other computer/IT related fields. • Basic knowledge for networks, voice and video conference system. • Good interpersonal and communication skills, and able to work/support well with overseas experts. • Good customer service …

Read More »

World Information Technology Co.,Ltd. – Solution Consultant [Senior]

Qualification : • Thai Nationality • 3+ Years’ Experience in IT/System/Network/Security Presales or Support role. • Keen on driving himself to be professional in Technical career • Be Enthusiastic to learn new technologies. • Possess high responsibility, smart working, service-mind, good interpersonal and communication skills • Knowledge of DNS, HTTP/HTTPS, …

Read More »

World Information Technology Co.,Ltd. – Senior Technical Support Engineer-Collaboration Solutions

Qualification: • Thai Nationality • Bachelor Degree in Computer Engineering, Electronic Engineering, Telecommunication Electronics, or other computer/IT related fields. • Minimum of 2 years’ experience in technical implementation, deployment, support, and troubleshooting of Collaboration Solutions, Video Conference and/or Unified Communication • Cisco CCNP or CCNA for Collaboration is perfer • …

Read More »

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครTechnical Support (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน ให้บริการติดตั้ง Hardware, Software, IT ระบบเครื่องถ่ายเอกสาร ให้กับลูกค้า แก้ปัญหาทางด้าน Network ให้กับลูกค้า มีใจรักงานบริการ รักการทำงานเป็นทีม คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 22-35 ปี ปวส / ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ่า – อิเลกโทรนิค หรือที่เกี่ยวข้อง รู้ระบบ Network (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ผ่าน หรือ ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และมีใบขีบขี่รถจักรยานยนต์ ช่องทางการติดต่อ: sawitree@dth.kyocera.com

Read More »

101 GLOBAL Co., Ltd. ด่วนรับสมัคร IT Helpdesk ประจำโครงการ หลายอัตรา

บริษัท วันโอวัน  โกลเบิ้ล จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม   บริษัทฯ  มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet และการต่อระบบรวมถึง บริการปรึกษาแก้ไขปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90