Supermicro Server by Throughwave Thailand

WiseSoft รับสมัคร Java Developer (Spring Framework)

หน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่ง Developer มีคุณสมบัติดังนี้

  1. สามารถวิเคราะห์ และพัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า

มีความรู้ในการพัฒนาระบบ
Java , Html , Javascript,  Typescript, Spring Framework หรือ Spring boot , มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและ SQL , ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับ Angular รับพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม

เครื่องสำหรับเขียนโปรแกรม เช่น Eclipse, VSCode, IntelliJ

เครื่องมือสำหรับ Database เช่น SQLDeveloper, DBVisualizer

  1. พัฒนา Unit tests เพื่อวิเคราะห์และปรับแต่งชุดทดสอบให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว
  2. สามารถทำความเข้าใจ business requirement สำหรับการพัฒนาโปรแกรมได้
  3. สามารถทำงานได้ตามแผนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดระยะเวลา
  4. สามารถสรุปผลการทำงานและรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
  5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ถ้าหากผู้ใดสนใจตำแหน่งงานที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาส่ง Resume มาที่ suchadag@wisesoft.co.th          คุณ สุชาดา HR Manager หรือโทร. 02-012-4290 ต่อ 110

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Bangkok Post Group – Front-End Developer

💻 รับสมัคร Front-End Developer full-time 40K-70K Skills: JavaScript, React.js or Vue.js, d3.js, Chart.js, REST API …

Iglu รับสมัคร AWS Cloud Team (Paid Training+Work Placement)

++ บริษัท iglu Thailand (https://iglu.net/) ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในทีม AWS Cloud Services ของเรา ++ 📣📣⚡️  iglu Thailand พารท์เนอร์กับ …

Mobile Apps Category (English)728x90