Tag Archives: ensure communication

Ensure communication รับสมัครงาน Project cordinator

รับสมัครงาน Project cordinator หน้าที่รับผิดชอบ 1. วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท 2. มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แก่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ติดตาม และประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง 3. ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 4. รับผิดชอบต่อการทำงานของทุกฝ่าย 5. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารทุกครั้ง และเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่ในที่ประชุม หาข้อยุติไม่ได้ 6. จัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงานร่วมกับทุกฝ่าย 7. รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าเป็นระยะต่อลูกค้า 8. สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทต่อทีมบริหาร 9. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ลูกค้า 10. จัดทำแผนและกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ คุณสมบัติ * อายุ 28-35ปี *วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการจัดการ หรือการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ แลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง *มีประสบการณ์ในการทำงานจะรับพิจาณาเป็นพิเศษ *มีความรับผิดขอบ และสามารถทนต่อแรงกดดันจากการทำงานได้ …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90