Tag Archives: systems dot com

Systems Dot Com เปิดรับสมัคร Presale

ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบการสนับสนุนงานก่อนขาย เช่น การออกแบบระบบ การจัดทำเอกสารนำเสนอ การเขียนความต้องการทางด้านเทคนิค การทำ Comply Spec หรือ TOR และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานขาย • ให้คำปรึกษาและนำเสนอสินค้า IT หรือ IT Solution ให้ลูกค้า พร้อมออกแบบระบบและอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า • นำเสนอและตอบคำถามข้อมูลทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้า • สนับสนุนทีมขายในการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ • พบลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและโอกาสในการร่วมงานกับลูกค้าในอนาคต คุณสมบัติ • เพศ: ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี • ระดับการศึกษา: ปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90