บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานสาย IT และตำแหน่งอื่นหลายอัตรา

101 GLOBAL CO.,LTD

บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet และการต่อระบบรวมถึง บริการปรึกษาแก้ไขปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ

101 GLOBAL Co., Ltd. ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางด้านเทคนิค (Technical Support) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– สนับสนุนการทำงานด้านเทคนิคและประสานงานในโครงการ
– ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
– ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ , สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยี
สารสนเทศ , โทรคมนาคมและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบเครือข่าย (Network) หรือความปลอดภัย                สารสนเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี
– มีความรู้ด้าน TCP/IP , Switching , Router , LAN/WAN
– สามารถจัดการงานด้านเอกสารได้ดี
– มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบ
– มีความสามารถในการประสานงาน และจัดการกับการทำงานที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลา       เป็นอย่างดี
– มีจิตใจในการบริการที่ดี , ทัศนคติที่ดี และมีแรงกระตุ้นตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ     โครงการ
– สามารถทุ่มเทเวลาในและนอกเวลาทำงาน

2. เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer) ประจำสำนักงานใหญ่ 1 ตำแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
– จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี บัญชีรายรับ-รายจ่าย
– ติดต่อจัดทำรายละเอียดภาษีนำส่งหน่วยงานราชการ
– บันทึกข้อมูลทางบัญชี และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบตามกำหนดเวลา
– ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
– ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
– สามารถทำเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชีได้ , ภาษีซื้อ – ภาษีขาย , ฯลฯ
– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานบัญชี และใช้โปรแกรมทางบัญชี EXPRESS ได้       คล่อง
– มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน มีวินัย และทัศนคติที่ดีในการทำงาน
– หากมีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีในธุรกิจ IT หรือโทรคมนาคมจะได้รับพิจารณาพิเศษ
– ผู้ผ่านการสัมภาษณ์และคัดเลือกสามารถเริ่มงานได้ทันที
– พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เสมอ

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrator) ประจำสำนักงานใหญ่ 1 ตำแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ดำเนินการออกใบขอซื้อ (PR) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
– ตรวจสอบ PR ที่ส่งเข้ามาแต่ละรายการให้เป็นไปตามระเบียบการขอซื้อของบริษัทฯ
– ติดตามเอกสาร PR ที่ส่งกลับไปแก้ไข
– ทำการออกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ได้รับอนุมัติตามรอบการสั่งซื้อ และทำการสรรหา Supplier     เพื่อเปรียบเทียบราคาทุกรายการในการสั่งซื้อ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และ
นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ และเตรียมการสั่งซื้อครั้งต่อไป
– จัดพิมพ์/แก้ไข/จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระบบ
– ประสานงานพนักงานรับ-ส่งเอกสารติดต่อหน่วยงานภายนอกองค์กร
– ทำการจ่ายเงินสดย่อย และบันทึกข้อมูลในระบบ
– บันทึกรับเข้าจดหมายพัสดุไปรษณีย์เอกสาร และแจกจ่ายถึงหน่วยงานของบริษัท และ      บริษัทในเครือ
– บันทึกข้อมูลโปรแกรม Time Attendance – ประมวลผลข้อมูล – Update เข้าระบบ –          ออกรายงานประจำงวด
– ดำเนินการสรรหา Supplier เพื่อเปรียบเทียบราคา และสั่งซื้อเครื่องแบบพนักงาน และ      สวัสดิการอื่น ๆ
– ประสานงานธุรการสำนักงาน และเอกสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
– ปฎิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
– เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 22-30 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปวช. – ปวส. สาจาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี การจัดการ IT หรือสาขาอื่นที่     เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ทำงานเอกสาร-ธุรการ และประสานงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (ยินดี            พิจารณานักศึกษาจบใหม่)                                                                                                     – – มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมนุษย์สัมพันธ์ดี
– มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี
– สามารถเดินทางติดต่องานภายนอกได้เป็นครั้งคราว

รายละเอียดตำแหน่งงานอื่น ๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่ Link ครับ

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร Project Manager & Quality Assurance Reviewer ประจำโครงการ หลายตำแหน่ง ด่วน !

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร Network Operation Support (NOS) ประจำโครงการ หลายตำแหน่ง ด่วน !! โดยมีรายละเอียดดังนี้

https://www.blognone.com/node/98804

สวัสดิการพนักงาน
1. กองทุนประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ของขวัญวันเกิดพนักงาน
4. งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน
5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
6. กระเช้าเยี่ยมไข้
7. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน
8. วันลากิจ
9. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
10.ชุดยูนิฟอร์ม(บางตำแหน่ง)
11.สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด

วิธีการสมัคร
 สมัครผ่านอีเมล : hr@101g.com
 สมัครผ่านไลน์ ไอดี : 101globalhr โดยการเพิ่มไอดี และสอบถาม HR ได้โดยตรงรวมทั้งสามารถนัด
สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอลทางไลน์ หรือทาง Skype ได้

ติดต่อสอบถามข้อมูล
101 GLOBAL Co., Ltd.
338 ปรีชาคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก ซอย 20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
Email : hr@101g.com
Mobile : 061-413-6849 , 087-498-6373 (จ – ศ เวลา 09.00 – 16.00 น. )
Website : 101g.com
Line ID : 101globalhr

การเดินทาง
MRT. สุทธิสารประตู 2
สายรถเมล์ที่ผ่านถนนรัชดาภิเษก สาย 73ก 136 137 172 179 185 206 514 517 528 529 541

 

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง International Business Developer

บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง International Business Developer โดยมีรายละเอียดดังนี้

คอมเอ็กซิท รับสมัคร ธุรการประสานงานทั่วไป

บริษัท คอมเอ็กซิท ก่อตั้งเพื่อรองรับธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีการขนส่ง สินค้านวัตกรรมที่ล้ำสมัย โดยเฉพาะ ด้านสินค้าต่างๆ อุปกรณ์นวัตกรรม และงานบริการ ทางการขนส่งนำเข้าสินค้าวัสดุทางเวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีข้นสูงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยรับมาตราฐานรับรองจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิจัยสิ่งมีชีวิต และด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในทุกๆด้าน เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพโดยมีระบบจัดการที่ทันสมัย มีทีมงาน ฝ่ายขนส่ง …

Mobile Apps Category (English)728x90