Supermicro Server by Throughwave Thailand

บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานสาย IT และตำแหน่งอื่นหลายอัตรา

101 GLOBAL CO.,LTD

บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม – ระบบ – บริการที่ปรึกษา รับงานภาครัฐ งานช่วยเหลือสังคม บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการสื่อสารทั้งในระบบอินเตอร์เน็ต intranet extranet และการต่อระบบรวมถึง บริการปรึกษาแก้ไขปัญหาการติดตั้งและดูแลระบบ

101 GLOBAL Co., Ltd. ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางด้านเทคนิค (Technical Support) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– สนับสนุนการทำงานด้านเทคนิคและประสานงานในโครงการ
– ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
– ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ , สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยี
สารสนเทศ , โทรคมนาคมและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบเครือข่าย (Network) หรือความปลอดภัย                สารสนเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี
– มีความรู้ด้าน TCP/IP , Switching , Router , LAN/WAN
– สามารถจัดการงานด้านเอกสารได้ดี
– มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบ
– มีความสามารถในการประสานงาน และจัดการกับการทำงานที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลา       เป็นอย่างดี
– มีจิตใจในการบริการที่ดี , ทัศนคติที่ดี และมีแรงกระตุ้นตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ     โครงการ
– สามารถทุ่มเทเวลาในและนอกเวลาทำงาน

2. เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer) ประจำสำนักงานใหญ่ 1 ตำแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
– จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี บัญชีรายรับ-รายจ่าย
– ติดต่อจัดทำรายละเอียดภาษีนำส่งหน่วยงานราชการ
– บันทึกข้อมูลทางบัญชี และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบตามกำหนดเวลา
– ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
– ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
– สามารถทำเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชีได้ , ภาษีซื้อ – ภาษีขาย , ฯลฯ
– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานบัญชี และใช้โปรแกรมทางบัญชี EXPRESS ได้       คล่อง
– มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน มีวินัย และทัศนคติที่ดีในการทำงาน
– หากมีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีในธุรกิจ IT หรือโทรคมนาคมจะได้รับพิจารณาพิเศษ
– ผู้ผ่านการสัมภาษณ์และคัดเลือกสามารถเริ่มงานได้ทันที
– พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เสมอ

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrator) ประจำสำนักงานใหญ่ 1 ตำแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ดำเนินการออกใบขอซื้อ (PR) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
– ตรวจสอบ PR ที่ส่งเข้ามาแต่ละรายการให้เป็นไปตามระเบียบการขอซื้อของบริษัทฯ
– ติดตามเอกสาร PR ที่ส่งกลับไปแก้ไข
– ทำการออกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ได้รับอนุมัติตามรอบการสั่งซื้อ และทำการสรรหา Supplier     เพื่อเปรียบเทียบราคาทุกรายการในการสั่งซื้อ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และ
นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ และเตรียมการสั่งซื้อครั้งต่อไป
– จัดพิมพ์/แก้ไข/จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระบบ
– ประสานงานพนักงานรับ-ส่งเอกสารติดต่อหน่วยงานภายนอกองค์กร
– ทำการจ่ายเงินสดย่อย และบันทึกข้อมูลในระบบ
– บันทึกรับเข้าจดหมายพัสดุไปรษณีย์เอกสาร และแจกจ่ายถึงหน่วยงานของบริษัท และ      บริษัทในเครือ
– บันทึกข้อมูลโปรแกรม Time Attendance – ประมวลผลข้อมูล – Update เข้าระบบ –          ออกรายงานประจำงวด
– ดำเนินการสรรหา Supplier เพื่อเปรียบเทียบราคา และสั่งซื้อเครื่องแบบพนักงาน และ      สวัสดิการอื่น ๆ
– ประสานงานธุรการสำนักงาน และเอกสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
– ปฎิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
– เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 22-30 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปวช. – ปวส. สาจาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี การจัดการ IT หรือสาขาอื่นที่     เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ทำงานเอกสาร-ธุรการ และประสานงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (ยินดี            พิจารณานักศึกษาจบใหม่)                                                                                                     – – มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมนุษย์สัมพันธ์ดี
– มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี
– สามารถเดินทางติดต่องานภายนอกได้เป็นครั้งคราว

รายละเอียดตำแหน่งงานอื่น ๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่ Link ครับ

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร Project Manager & Quality Assurance Reviewer ประจำโครงการ หลายตำแหน่ง ด่วน !

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัคร Network Operation Support (NOS) ประจำโครงการ หลายตำแหน่ง ด่วน !! โดยมีรายละเอียดดังนี้

https://www.blognone.com/node/98804

สวัสดิการพนักงาน
1. กองทุนประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ของขวัญวันเกิดพนักงาน
4. งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน
5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
6. กระเช้าเยี่ยมไข้
7. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน
8. วันลากิจ
9. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
10.ชุดยูนิฟอร์ม(บางตำแหน่ง)
11.สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด

วิธีการสมัคร
 สมัครผ่านอีเมล : hr@101g.com
 สมัครผ่านไลน์ ไอดี : 101globalhr โดยการเพิ่มไอดี และสอบถาม HR ได้โดยตรงรวมทั้งสามารถนัด
สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอลทางไลน์ หรือทาง Skype ได้

ติดต่อสอบถามข้อมูล
101 GLOBAL Co., Ltd.
338 ปรีชาคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก ซอย 20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
Email : hr@101g.com
Mobile : 061-413-6849 , 087-498-6373 (จ – ศ เวลา 09.00 – 16.00 น. )
Website : 101g.com
Line ID : 101globalhr

การเดินทาง
MRT. สุทธิสารประตู 2
สายรถเมล์ที่ผ่านถนนรัชดาภิเษก สาย 73ก 136 137 172 179 185 206 514 517 528 529 541

 

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Corecell Technology Co.,Ltd.- 2D Illustrator (Freelance) – Salary (Negotiable)

Corecell Technology Co., Ltd., a game & technology company based in Bangkok, Thailand, was founded …

บริษัท วาวิโอ้ เทคโนโลยี จำกัด – Technical Support (เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค)-(15K-35K)

ลักษณะงาน: รูปแบบงาน : งานประจำ เปิดรับจำนวนที่รับ : 4 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง) ใกล้ MRT : สุทธิสาร …

Mobile Apps Category (English)728x90