บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด เปิดรับสมัคร Cloud Project Manager **ด่วน**

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.วางแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
2.จัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดในการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ
3.จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้แต่ละส่วนของโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินงานได้
4.ควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้
5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการทั้งหมดเป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุถึงเป้าหมาย
6.ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอก และภายในองค์กร ได้ทราบถึงความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

 

คุณสมบัติ

1.ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.จบปริญญาตรี หรือ สูงกว่าใน สาขาเศรษฐศาสตร์ และการบริหารจัดการ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์บริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 2 ปี
4.สามารถบริหารหลายโครงการพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.มีทักษะการติดต่อประสานงานได้ดี  และ ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6.สามารถทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายของโครงการ และความต้องการของลูกค้า
7.สามารถประเมินระยะเวลา และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการดำเนินโครงการได้
8.มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบ  Cloud Infrastructure และ Networking  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9.มีความรู้เรื่อง Private Cloud , Public Cloud จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
10.มีประสบการณ์การทำแบบ Agile และ ประสบการณ์ใช้งาน JIRA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และ ประสบการณ์ใช้งาน JIRA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสมัครส่ง Resume ได้ที่ sineerat@nipa.co.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Baania.com กำลังรับสมัคร Lead UX Designer และ Junior Business Consultants

บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด และเว็บไซต์ Baania.com เราเป็นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Big Data ทั้ง AI และ Machine Learning เพื่อใช้ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งรูปแบบของ …

NTT Communications รับสมัคร Product Senior Staff: Cloud

NTT Communications รับสมัคร Product Senior Staff: Cloud

Mobile Apps Category (English)728x90