Supermicro Server by Throughwave Thailand

Bluebik Group รับสมัคร Java Dev. (Senior/Junior), BA, BE, FE

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด

บริษัท Bluebik Group จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่ลูกค้าในการสร้างนวัตกรรมทาง digital ซึ่งให้บริการตั้งแต่สร้าง idea, วางกลยุทธ์และออกแบบโมเดลทางธุรกิจ, วางแผนโครงการ, พัฒนา Prototype จนไปถึงพัฒนาและปรับปรุงออกมาเป็น Product จริง ด้วยบุคลากรในทีมที่ปรึกษาที่มีประสบกาณ์ในการดำเนินงานให้แก่บริษัทชั้นนำของไทยมากมายในหลากหลายธุรกิจ พร้อมด้วยทีมที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจต่อการดำเนินงานและเชื่อมั่นในผลงานจากทีมของเรา นอกจากนี้ทีมเรายังกำลังพัฒนา product ของตัวเองอยู่ด้วยนะครับ
จากหลากหลายทางสาขาวิชาของคนในทีม ทำให้เรามุ่งเน้นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนต่อความคิดและความต่างของแต่ละคน ยอมรับในความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง สนับสนุนความก้าวหน้าให้แก่คนในทีม และปฏิบัติต่อกันอย่างคนในครอบครัว

 

ตอนนี้ทีมเราเปิดรับหลายตำแหน่งเลยครับ หากใครสนใจมาร่วมทำงานมันส์ๆ และ ท้าทายความคิดกัน สามารถดูรายละเอียดตามด้านล่างได้เลยครับ

1) Web Application (Frontend) Engineer

คุณสมบัติ

 • มีความรู้, ความเข้าใจ และชอบใช้งาน Application ที่มี UX/UI ที่ดี และสามารถวิเคราะห์และให้คำแนะนำได้ว่าควรจะปรับปรุงและแก้ไขให้ Application มี UX ที่ขึ้นอย่างไรได้บ้าง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Javascript MVC frameworks เช่น AngularJS, Backbone.js, Ember.js โดยเฉพาะการพัฒนา Single Page Application
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน JavaScript รวมทั้งความรู้ความสามารถในการวางโครงสร้าง JavaScript Application ขนาดใหญ่
 • มีความคุ้นเคยและความรู้เกี่ยวกับ REST API และการเขียนพื่อเชื่อมต่อ REST API จากระบบอื่นๆ
 • มีความเชี่ยวชาญใน HTML5 และ CSS3
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ code versioning เช่น Git / Mercurial / SVN
 • มีความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับ API โดยสามารถทำความเข้าใจภาพรวมของระบบทั้งหมดได้โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมฝั่ง Server-side

ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์และออกแบบ UI ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเชิงเทคนิคได้ โดยทำงานกับทาง Designer เพื่อให้ได้ User Experience ที่ดีที่สุดได้
 • วิเคราะห์และออกแบบ REST API ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา Application ต่างๆ
 • พัฒนา responsive web applications และ mobile applications• ประสานงานร่วมกับสมาชิกภายในทีม designer และ ผู้ใช้งาน
 • ประสานงานร่วมกับฝ่ายพัฒนา ฝ่ายออกแบบและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง QA เพื่อจัดทำ integration tests
 • จัดทำ unit tests สำหรับส่วน function ที่ตนเองพัฒนา
 • ตรวจสอบความเข้ากันได้ของการใช้งานระหว่าง browser และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานข้าม browser

 

2. Software Engineer (Backend Technology) [i.e. Java, PHP]

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง• มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านการพัฒนา JAVA Software
 • สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • พัฒนา Web service development โดยใช้ J2EE framework รวมไปถึง Servlet, Java beans, EJB, JMS, JavaMail, Web Services, HTML, XML, UML และอื่นๆ
  • สามารถใช้ฐานข้อมูลในระดับ enterprise ได้ เช่น Oracle หรือ MSSQL
  • Eclipse, Netbeans หรือ Jetbrain IDE
  • git version control system• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OOP software และ REST/SOAP web services design and implementation เป็นอย่างดี
 • มีความเชี่ยวชาญในการ deploying and troubleshooting application ใน Linux OS environment
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Computer Network ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง web application เช่น การใช้ protocol ใน TCP/IP stack เช่น FTP, SMTP, DNS• หากมีประสบการณ์ด้านการ configure และ deploy JBoss จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ• หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา application ด้วย Spring MVC framework จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา application ด้วยภาษาต่างๆอย่างน้อย 2 ภาษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น PHP, Python, C/C++, Ruby หรือ Node.JS เป็นต้น• หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Software ด้วย Agile/Scrum process จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษหน้าที่ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ

 • ให้การช่วยเหลือ business and system analyst ในการออกแบบและพัฒนา technical requirements.
 • พัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและเที่ยงตรงด้วยการทดสอบระบบตามแผนงานที่วางไว้
 • รักษาทักษะและความรู้ด้านการใช้ภาษาพื้นฐาน การcoding conventions และการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้
 • Build และ deploy code ให้กับ environment ที่หลากหลาย เช่น Development, SIT หรือ UAT
 • ให้การสนับสนุน ตรวจสอบ และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหรือจุดบกพร่องของ application ที่กำลังดำเนินการพัฒนาอยู่

 

3. Business Analyst

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี
 • สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีความเป็นผู้นำและมีทักษะด้านการวิเคราะห์ระบบและการแก้ปัญหาเป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้หน้าที่ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานร่วมกับทีมพัฒนาระบบในทุกด้านเพื่อสนับสนุนงานระบบ
 • ประสานงานด้านการพัฒนาและการ deployment ร่วมกับทีม
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบผลลัพธ์หรือผลการดำเนินงานที่ถูกพัฒนามาจากฝ่ายพัฒนาระบบก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นไปตาม requirement ที่ได้รับมอบมา
 • ตรวจสอบและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบคุณภาพการผลิตหรือพัฒนาระบบ
 • ชี้แนะแนวทางด้านเทคนิคในการปฏิบัติงานให้แก่ทีมเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาระเบียบวิธีการที่ใช้ในการปฎิบัติงาน ประเมินความเสี่ยงในการปฎิบัติงานเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • พัฒนา system specification รวมไปถึง test plans เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละ product
 • ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายงานอื่นเพื่อประสานงานให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

4. Java Developer (Senior/Junior)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านการพัฒนา JAVA Software
 • สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Spring, Hibernate, Struts2, Maven, SQL, XML, Tag Libraries JSPs, JavaScript และ JQuery• มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบขนาดใหญ่ด้วย multi-platform Java Core เช่น
  • Core JAVA
  • Framework เช่น Spring MVC & Spring Boot
  • OOP Concepts
  • JAVA EE Concept
  • JDBC & Databases (MySQL, Oracle….SQL queries)
  • Application Server เช่น JBoss, Web Logic, Websphere and Tomcat
  • มีประสบการณ์ด้านการ Automate Test and Continuous Integration จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านการ E-Commerce Platform จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • พัฒนาระบบที่เชื่อมต่อกับระบบdatabase ที่ซับซ้อน และ communication protocols
 • พัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและเที่ยงตรงด้วยการทดสอบระบบตามแผนงานที่วางไว้
 • ออกแบบและพัฒนา SOA based web application โดยใช้ RESTful Service
 • ควบคุมกำกับการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รายงาน issue และตรวจสอบเพื่อรายงานต่อผู้ควบคุมงาน
 • รับผิดชอบงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ

หากสนใจสามารถส่ง Resume มาได้ที่ jobs@bluebik.com

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bluebik.com/career.htm

 

 

 

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

C# Programmer 30K – 40K @Professional One

Professional One Co., Ltd. Salary 30,000 – 40,000  บาท Experience 1 – 3  ปี ติดต่อมาที่: candidate@professional-one.com …

Iglu – Software Developer C# (Junior/Mid level)

Iglu is looking for C# Developer to work on our client project. The ideal candidate …

Mobile Apps Category (English)728x90