Supermicro Server by Throughwave Thailand

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่ง                         เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • อัตราค่าจ้าง                    18,000.- บาท/เดือน
 • ระยะเวลาการจ้าง            ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 30 กันยายน 2562
  (อาจพิจารณาต่อสัญญารายปีในปีงบประมาณถัดไป)
 1. ลักษณะของงานสนับสนุนงานพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้แผ่นดินค่าธรรมเนียมการกงสุล การบริหารเงินนอกงบประมาณ การทำ application และการสนับสนุนงานด้าน ICT อื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงการต่างประเทศ
 2. สนับสุนุการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและการจัดการข้องมูลสารสนเทศ
 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
 • หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาอื่นของรัฐ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ และการติดต่อประสานงาน
 • สามารถทำงานนอกเวลาราชการเมื่อจำเป็น มีความขยันขันแข็งและเสียสละ สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ความกดดันได้
 1. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 • ประวัติย่อ (Resume) / ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย) 1 ฉบับ
 • สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง)
 1. วัน เวลา การรับสมัคร และการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์
รายละเอียด กำหนดการ
รับสมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์/e-mail บัดนี้ – 17 ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ที่ www.mfa.go.th (ประกาศกระทรวง)

19 ธันวาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ 24 ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่ www.mfa.go.th (ประกาศกระทรวง)

25 ธันวาคม 2562
รายงานตัว 27 ธันวาคม 2562
เริ่มปฏิบัติงาน 2 มกราคม 2562

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้จาก เว็บไซน์ www.mfa.go.th (โดยเลือกภาษาไทย) ภายใต้หัวข้อ “ประกาศและอื่นๆ”

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

ยื่นด้วยตนเอง ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ โดยเขียนข้อความบนหน้าซองว่า “สมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์”

ส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขที่ 443 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์”) ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์จะต้องส่งถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ภายในเวลาราชการของวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ su.kirdchinda@mfa.mail.go.th

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และลงชื่อกำกับสำเนาเอกสารให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร

 1. เกณฑ์การตัดสิน
  •  หากมีประสบการในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และหากมีผู้สอบผ่านมากกว่า 1 ราย ให้จัดจ้างผู้ที่มีคะแนนสูงสุด และขึ้นบัญชีสำรองบุคคลที่เหลือไว้ เป็นเวลา 2 ปี
 2. การจัดจ้าง
  • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำหลักประกันสัญญาจ้างเป็นเงินสด ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้างที่ได้รับมาวางในวันที่ทำสัญญา ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 11115, 11108 และ 11178

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Application Support (English) 48K-50K @Professinal One

Professional One Co., Ltd. เงินเดือน 48,000 – 50,000  บาท ประสบการณ์ 2 – 4  ปี ติดต่อมาที่: candidate@professional-one.com …

XTRICATE THAILAND รับสมัคร Programmer Developer (ERP dynamics 365)

Programmer Developer(ERP dynamics 365) คุณสมบัติพื้นฐาน งานประจำ อาศัยในพื้นที่ศรีราชา ปริญญาตรี เงินเดือน ต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ หน้าที่และความรับผิดชอบ Support User EPR …

Mobile Apps Category (English)728x90