Supermicro Server by Throughwave Thailand

RICOH (Thailand) Limited – Project Manager IT [38K-45K]

คุณสมบัติของ Project Manager

1. เงินเดือน: 38,000 – 45,000

2. สวัสดิการ และโอกาส สวัสดิการตามบริษัทฯ, incentive ตามที่แผนกกำหนด โอกาสสำหรับพนักงานได้เรียนรู้ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำ งาน และพัฒนาตนเองในทุกด้าน ขึ้น อยู่กับความสามารถ และผลงานของพนักงานที่แสดงออกให้เห็น

3. การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การสื่อสาร สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย และอังกฤษได้ดี ทั้งอ่าน พูด และเขียน

5. คุณสมบัติส่วนบุคคล

 • เป็นผู้รักงานให้บริการลูกค้า และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • เป็นผู้รักความก้าวหน้า ต้องการพัฒนาตนเอง มีวินัยในตนเอง และรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานได้ดีในสภาวะกดดัน
 • มีการวางแผนการทำงานที่ดี และเป็นผู้ทำงานโดยมุ่งเน้นความสำเร็จ
 • รักการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ได้เร็ว
 • เข้าใจการทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านการอบรมการบริหารโครงการ

6. ประสบการณ์: 1 – 3 ปีทำงานด้านการบริหารโครงการนี้:

 • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการด้านระบบ IT Infrastructure เกี่ยวกับงาน Implementation, Migration และการให้บริการลูกค้าด้าน IT มีประสบการณ์ใ
 • การให้บริการผลิตภัณฑ์ระบบ IT Infrastructure จากผู้ผลิตอาทิ HPE, DELL EMC, VMware, Microsoft, Veeam, Veritas, Symantec เป็นต้น

7. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการบริการ บริหาร จัดการโครงการ ให้ประสบผลสำเร็จตรงตามเป้าหมาย
 • กำหนดแผนงานในการดำเนินโครงการ โดยศึกษาความต้องการของลูกค้าผลิตภัณฑ์ และบริการที่นำเสนอ เพื่อนำมากำหนดแนวทาง ขอบเขตของงาน รวมทั้ง ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ระบุบุคลากรที่ดำเนินงานให้บริการแก่ลูกค้า
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงาน อาทิเช่น ลูกค้า ฝ่ายขาย ผู้ให้บริการทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลาตามแผนงาน
 • ติดตาม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ หรือยกระดับไปยังผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงกา
 • ปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการ ให้สอดคล้องกับความคืบหน้า รายงานความคืบหน้า ตลอดจนปัญหา อุปสรรค การแก้ไข ของโครงการให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ลูกค้า ฝ่ายขาย ผู้ให้บริการทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
 • จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารเพื่อส่งมอบโครงการ
 • จัดเก็บข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • พัฒนากระบวนการ วิธีการทำงาน การให้บริการ และการบริหารจัดการโครงการ
 • ระบุความเสี่ยง และกำหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงของการให้บริการโครงการ
 • ทบทวนพัฒนาความรู้ทั้งของตนเอง และพนักงานในทีม เกี่ยวกับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการให้บริการ IT Infrastructure ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทคู่ค้า
 • ให้บริการดูแล และจัดการ (Operation and Administration) อุปกรณ์ และระบบ IT แก่ลูกค้า
 • ให้บริการแนะนำ และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (Troubleshooting) อุปกรณ์ และระบบ IT แก่ลูกค้า และประสานงานกับผู้ผลิตอุปกรณ์ Hardware และ Software เพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้า
 • บริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อาทิเช่น ลูกค้า ฝ่ายขาย ผู้ให้บริการทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
 • สนับสนุนและดำเนินงานด้าน ISO9001/14001 ของบริษัท
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โปรดส่ง resume ของคุณมาที่ natthaphol.sun@ricoh.co.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Ensure communication รับสมัครงาน Project cordinator

รับสมัครงาน Project cordinator หน้าที่รับผิดชอบ 1. วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล …

ACIS PROFESSIONAL CENTER – Project Coordinator – Senior Project Coordinator

รายละเอียดงาน ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด นัดหมายการประชุมเปิด – ปิดโครงการระหว่างหน่วยงานภายใน และระหว่างบริษัทและลูกค้า รวมถึงนัดหมายการประชุมต่างๆ ภายในโครงการ และจดบันทึกเพื่อจัดทำรายงานการประชุม ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานและการส่งมอบงานภายในโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ …

Mobile Apps Category (English)728x90