Supermicro Server by Throughwave Thailand

สวก. เปิดรับสมัคร IT Support อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ตามที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. มีความรู้ด้าน IT Support, Application, Computer Network, Server, Cloud computing และ Virtual Machines
 4. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา จัดทำแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ สรุปผลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ (Service Mind)
 7. มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 8. หากมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตการจ้างงาน

 1. แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานหรือรับแจ้งจากผู้ใช้งาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานวิธีการแก้ปัญหาและการบำรุงรักษา
 2. ดูแลและบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance หรือ PM) ทั้งระบบ Hardware Software เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งแบบตั้งโต๊ะ/แบบพกพา อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องแสกนเนอร์ เป็นต้น เพื่อให้เครื่องและอุปกรณ์ดังกล่าวมีสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติดี และมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
 3. ให้คำปรึกษา user ด้าน applications เมื่อเกิด incident วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 4. ช่วยดูแลแก้ไขปัญหาของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network), เครื่องแม่ข่าย (Server), Cloud computing และ Virtual Machines
 5. ตรวจสอบการทำงานของระบบปฏิบัติการและป้องกันไวรัสให้มีความเป็นปัจจุบัน (Update) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ
 6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา

ตั้งแต่เดือน 1 กันยายน 2563

วงเงินงบประมาณ

เดือนละ 18,000 บาท

ช่องทางการติดต่อ

support@arda.or.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัทพัฒนา Software โรงพยาบาล รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า และ Implement ระบบ อัตราเงินเดื่อน 15,000-20,000 บาท

รับสมัคร Implementer & customer support อายุ 22-35 ปี ปริญญาตรี มีความรู้งานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี่สารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการทำงานติดต่อประสานงาน สามารถเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดได้ …

SCSi – IT Support

Duties & Responsibilities: Act as a first line support for call support and / or …

Mobile Apps Category (English)728x90