Tag Archives: arda

สวก. เปิดรับสมัคร IT Support อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ตามที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้ด้าน IT Support, Application, Computer Network, Server, Cloud computing และ Virtual Machines มีความรู้ความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา จัดทำแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ สรุปผลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ (Service Mind) มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ หากมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอบเขตการจ้างงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานหรือรับแจ้งจากผู้ใช้งาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานวิธีการแก้ปัญหาและการบำรุงรักษา ดูแลและบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance หรือ PM) ทั้งระบบ Hardware Software เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งแบบตั้งโต๊ะ/แบบพกพา …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90