Supermicro Server by Throughwave Thailand

ACIS PROFESSIONAL CENTER – Project Coordinator – Senior Project Coordinator

 • รายละเอียดงาน
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  • นัดหมายการประชุมเปิด – ปิดโครงการระหว่างหน่วยงานภายใน และระหว่างบริษัทและลูกค้า รวมถึงนัดหมายการประชุมต่างๆ ภายในโครงการ และจดบันทึกเพื่อจัดทำรายงานการประชุม
  • ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานและการส่งมอบงานภายในโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  • รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
  • จัดเตรียมเอกสารโครงการ พร้อมทั้งตรวจทานความครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อทำการส่งมอบงานให้ลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด
  • ประสานงานนัดหมายการจัดอบรมภายในโครงการ รวมถึงจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดโครงการ เช่น เอกสารประกอบการอบรม สถานที่ อาหารว่างและอาหารกลางวัน ใบเซ็นชื่อ และจัดทำสรุปผลการประเมินการฝึกอบรม
  • จัดทำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เช่น หนังสือส่งมอบงาน หนังสือแจ้งกำหนดการดำเนินงาน และประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การขอหนังสือรับรองผลงาน
  • ตรวจสอบและติดตามเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น เอกสารสัญญาโครงการ แผนการดำเนินโครงการ แผนการปฏิบัติงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • บันทึกข้อมูลสถานะโครงการ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องลงในระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการงานโครงการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  • รวบรวมและจัดเก็บสิ่งส่งมอบของโครงการทั้งที่อยู่ระหว่างดำเนินงานและสิ้นสุดงานโครงการแล้วให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
  • ดำเนินการเบิกจ่ายเงินภายในโครงการ และประสานงานเบิกจ่ายกับฝ่ายบัญชีได้ตรงตามเวลา
  • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ หรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น สถานะของโครงการ การสรุปประมาณการวางบิล-รับเงิน แบบรายเดือน-รายปี การเบิกจ่ายต่าง ๆ
  • รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างน้อย 1 ปี
  • ผ่านการอบรม/มีใบประกาศนียบัตรด้านการบริหารจัดการโครงการ เช่น PMP, CompTIA Project+
  • ผ่านการอบรม/มีใบประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น CISA, CISM, IRCA ISMS Auditor, CompTIA Security+, ITIL Foundation
  • มีทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและการเจรจาเป็นอย่างดี ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
  • มีความละเอียดรอบคอบ ใส่ใจรายละเอียด จัดการงานอย่างเป็นระบบ และมีระเบียบวินัย
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ การปรับตัว การควบคุมอารมณ์ มีความอดทนอดกลั้น รองรับแรงกดดันได้ดี และมีความกระตือรือร้น
  • มีทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน ได้แก่ การบริหารจัดการคน การบริหารจัดการเวลา การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี เช่น การสื่อสารทางอีเมล, การจัดทำจดหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในโครงการ
  • สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  สวัสดิการ

  • ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพกลุ่ม, ตรวจสุขภาพประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี, โบนัสฯลฯ

วิธีการสมัคร : ส่ง resume มาที่ email: hr@acisonline.net

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Forms Syntron Thailand – Solution Architect (30,000 – 70,000)

Responsibilities: Act as App, Web, Integration, API and Integration domain SME Help Point of Sale, Tech team …

VSM365 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Project Manager เงินเดือนเริ่มต้น  40 K

VSM365 เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Project Manager เงินเดือนเริ่มต้น  40 K สถานที่ทำงาน บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด 328/3 ถ.ลาดหญ้า คลองสาน …

Mobile Apps Category (English)728x90