Supermicro Server by Throughwave Thailand

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มต้น 21,000 บาท

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรับสมัครบุคคลในตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 • หากมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. ความรับผิดชอบ

 • ดูแลข้อมูลงานวิจัยให้เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยฯและสำนักวิจัย
 • วางแผนและจัดระบบการให้บริการสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ
 • ติดตามรายงานความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนทางอินเทอร์เน็ต
 • ดูแลและสำรองข้อมูล Website
 • สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้หัวหน้างานฯรับทราบ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 

  1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือ ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
   download ใบสมัคร
  2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  5. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
  6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
  7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
  8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
  9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
  10. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร โปรดแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ฉบับ
  11. แบบสอบถาม การฉีดวัคซีนและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถานที่ ฉีด/ตรวจ
   download แบบสอบถาม

     เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

4. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์

(โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน”)

ส่งที่

		คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ
		สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
		54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
		เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น. ในวันทำการ)

5. อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ โทร. 0 2554 1900 ต่อ 2611
E-mail: puntira@cri.or.th

7. เปิดรับสมัครถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Application Support @Professional One

Professional One Co., Ltd. เงินเดือน 23,000 – 25,000  บาท ประสบการณ์ 2-3  ปี ติดต่อมาที่: candidate@professional-one.com หรือ คลิกเพื่อสมัคร จำนวน …

Quantum Storage (South Asia) Pte Ltd – ACCOUNT MANAGER / SALES MANAGER

The Account Manager/Sales Manager is an experienced individual sales contributor responsible for identifying and closing …

Mobile Apps Category (English)728x90