Tag Archives: 2bbiz

2BBiz Engineering & Technology Company รับสมัคร Junior / Senior IT Programmer/เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ/โปรแกรมเมอร์ (Junior / Senior )

รายละเอียดงาน: ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบระบบใหม่หรือปรับปรุงระบบเดิมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และฝ่ายบริหาร ออกแบบ Interface , database และ ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และความเป็นไปได้ในการพัฒนา สร้าง Interface , database และ เขียนโปรแกรมให้สามารถทำงานได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ ทดสอบการทำงานของโปแกรมและแก้ไขความผิดพลาด จัดทำคู่มือการใช้งานและอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้ Support การใช้งานรวมทั้งแก้ปัญหาต่าง ๆ คุณสมบัติ : การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สถิติ,วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงาน 0-3 ปี (หากไม่มีประสบการณ์ในงาน ต้องมีทักษะ และ Skill ทางด้านProgramming : (Windows Application, Web Application )ภาษาใดภาษาหนึ่งอยู่ในระดับดี มีใจรักงานบริการ และมีความมุ่งมั่น เพื่อทำงานให้สำเร็จ สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปพัฒนางานที่รับผิดชอบได้ สามารถทำงานเป็นทีมได้ พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90