Tag Archives: bigfish enterprise

BigFish Enterprise – Solution Architect (20k-50k)

Cybersecurity Solution Architect ขอบเขตการทำงาน (Job Description) ทำหน้าที่ออกแบบ ทดสอบการทำงาน นำเสนอ Solution ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จัดทำเอกสารเพื่อนำเสนองาน จัดทำเอกสาร Term of Reference (TOR) รวมถึงการตีความ TOR เพื่อหา Solution ในการนำเสนอลูกค้า สนับสนุนทีม Sales ในการนำเสนอข้อมูลทางเทคนิคให้กับลูกค้า สนับสนุนทีมงานเทคนิคอื่นๆ ของบริษัท ในการติดตั้ง แก้ไขปัญหา และการตรวจสอบความปลอดภัย (Security Assessment) ตามที่บริษัทมอบหมาย คุณสมบัติ (Qualification) มีความสนใจและต้องการทำงานในสายงานของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cybersecurity มีอุปนิสัยชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถพูดแนะนำตัวเองและอธิบายความสามารถของตนเองได้ มีความรู้และทักษะในการจัดทำเอกสาร การทำ Presentation และการพูดนำเสนองานต่อลูกค้า มีทักษะในการตั้งค่า …

Read More »

BigFish Enterprise – Solution Developer (20k-50k)

Cybersecurity Solution Developer ขอบเขตการทำงาน Job Description ทำหน้าที่พัฒนา Solution ของบริษัท ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การพัฒนาต่อยอดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาผสมผสานการทำงานร่วมกันจนเกิดเป็น Solution ใหม่ รวมถึงการใช้ทักษะทาง Programming ในการ Customization หรือ Integration เพื่อทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ทำการค้นหา วิจัย ทดลอง และเพื่อการพัฒนา Solution ใหม่ สำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้การสนับสนุนด้าน Programming กับ Business unit อื่น ๆ ในการทำ Testing, Proof of Concept และ Advanced System Integration คุณสมบัติ Qualification มีความสนใจและต้องการทำงานในสายงานของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cybersecurity …

Read More »

BigFish Enterprise – Operation Engineer (20k-50k)

Cybersecurity Operation Engineer ขอบเขตการทำงาน Job Description วางแผน ติดตั้ง ทดสอบการทำงาน การแก้ไขปัญหา และการบำรุงรักษา Solutions ต่างๆ ของบริษัท บริหารจัดการ Solutions ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทให้ทำงานอย่างได้มีประสิทธิภาพและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงด้วยความรวดเร็ว ดำเนินการประเมินความปลอดภัย (Security Assessment) ให้กับลูกค้าตามขอบเขตหรือภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้การสนับสนุนทางเทคนิคกับหน่วยงานอื่นๆ ของบริษัท เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดของการให้บริการลูกค้า คุณสมบัติ Qualification มีความสนใจและต้องการทำงานในสายงานของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cybersecurity มีอุปนิสัยชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถพูดแนะนำตัวเองและอธิบายความสามารถของตนเองได้ มีความรู้และทักษะในการจัดทำเอกสาร การทำ Presentation และการถ่ายทอดความรู้ มีทักษะในการตั้งค่า Network & Security Devices และการแก้ไขปัญหาในระบบเครือข่าย มีพื้นฐานทางด้าน Programming และการเขียน Scripts …

Read More »

BigFish Enterprise – Cybersecurity Sales Engineer (20k-50k)

Cybersecurity Sales Engineer ขอบเขตการทำงาน Job Description เป็นตัวแทนของบริษัทในการนำเสนอสินค้าและบริการ โดยทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดให้ หาลูกค้ารายใหม่เพื่อการขายสินค้าและบริการของบริษัท นำเสนอ Solution ใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามีการลงทุนเพิ่มเติมใน Solution ที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อสร้างมารตฐานการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการ คุณสมบัติ Qualification มีความสนใจและต้องการทำงานในสายงานของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cybersecurity มีอุปนิสัยชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีความสามารถในการพูดแนะนำตัวเอง แนะนำบริษัท และ นำเสนอสินค้าเป็นภาษาอังกฤษได้ดี มีความรู้และทักษะในการจัดทำเอกสาร การทำ Presentation และการพูดนำเสนองานต่อลูกค้า มีทัศนคติที่ดีในการทำงานขาย มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ดีที่สุดเพื่อปิดการขายให้สำเร็จ มีความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรู้ในเรื่องของ Network & Cybersecurity จะพิจารณาเป็นพิเศษ ผลประโยชน์และค่าตอบแทน Benefits …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90