Supermicro Server by Throughwave Thailand

BigFish Enterprise – Operation Engineer (20k-50k)

Cybersecurity Operation Engineer

ขอบเขตการทำงาน Job Description

 • วางแผน ติดตั้ง ทดสอบการทำงาน การแก้ไขปัญหา และการบำรุงรักษา Solutions ต่างๆ ของบริษัท
 • บริหารจัดการ Solutions ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทให้ทำงานอย่างได้มีประสิทธิภาพและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงด้วยความรวดเร็ว
 • ดำเนินการประเมินความปลอดภัย (Security Assessment) ให้กับลูกค้าตามขอบเขตหรือภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้การสนับสนุนทางเทคนิคกับหน่วยงานอื่นๆ ของบริษัท เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดของการให้บริการลูกค้า

คุณสมบัติ Qualification

 • มีความสนใจและต้องการทำงานในสายงานของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cybersecurity
 • มีอุปนิสัยชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถพูดแนะนำตัวเองและอธิบายความสามารถของตนเองได้
 • มีความรู้และทักษะในการจัดทำเอกสาร การทำ Presentation และการถ่ายทอดความรู้
 • มีทักษะในการตั้งค่า Network & Security Devices และการแก้ไขปัญหาในระบบเครือข่าย
 • มีพื้นฐานทางด้าน Programming และการเขียน Scripts
 • มีใบรับรอง (Certificate) ว่าเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของ Computer Network เช่น VLAN, IP Addressing, Routing, Gateway และระบบปฏิบัติการ Operating System ต่าง ๆ เป็นต้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรู้พื้นฐานพร้อมทักษะด้าน Cloud computing เช่น AWS, Google หรือ Azure จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจ หรือสามารถตั้งค่า Container ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลประโยชน์และค่าตอบแทน Benefits and Salary

 • บริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนหรือรายได้จากความสามารถหรือศักยภาพของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งจะเป็นการตกลงกันก่อนที่จะเซ็นต์สัญญาจ้างงาน
 • บริษัทมีสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายบังคับได้แก่ โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ การดูงานต่างประเทศ และการท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี เป็นต้น
 • บริษัทมีนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่นต่อพนักงานโดยการเข้าทำงานที่สำนักงานสลับกับการทำงานจากที่บ้าน
 • บริษัทมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างศักยภาพในการทำงานด้านเทคนิคให้กับพนักงานอยู่เสมอ

หากสนใจสามารถติดต่อและส่งประวัติได้ที่: 02-962-1400 และ hr@bigfish.co.th

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Neos IT Services – Azure DevOps Engineer

Principal Tasks: As member of the global operations team you will be responsible for creating …

Kyndryl Hot Jobs: IT Security Manager

Responsibilities:- Lead team to delivery security service to customer as per contract. Developing and enhancing …

Mobile Apps Category (English)728x90