Tag Archives: Hillkoff

Hillkoff company รับสมัคร IT Specialist

1. ออกแบบระบบ IT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัท ตามนโยบายของบริษัท พร้อมติดตามการทำงานตามแผนงานที่ได้ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบ และกรณีแยกออกมาเป็นหนึ่ง Description ต้องมีเอกสารรายละเอียดการทำงานอย่างชัดเจน สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน 2. พัฒนา Software ตามความต้องการของฝ่ายงานต่างๆ ให้สนับสนุนการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีขั้นตอนที่ชัดเจน ละเอียด วางแผนงาน Action Plan เพื่อให้ผู้บริหารติดตามการทำงานได้โดยไม่ซับซ้อน และเข้าใจง่าย หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก(Key Activities) 3. กำหนดนโยบาย IT ของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน 4. อบรมพนักงาน ให้คำปรึกษาการใช้งาน Computer และ Software ต่างๆ แก่ฝ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน 5. ศึกษาพัฒนาตนเอง เพิ่มทักษะทางด้าน IT ให้ทันยุคสมัย และนำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ตรวจสอบ ดูแลระบบ Server System ตามที่ได้ออกแบบไว้ …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90