Supermicro Server by Throughwave Thailand

บริษัทไซเบอร์ตรอน – Project Manager / Assistant Project Manager / Project Coordinator

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก และภายในองค์กร
 • จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ปรับปรุงและติดตามตามข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำนัดหมายการประชุม เตรียมเอกสารการประชุมและจัดทำสรุปการประชุมและติดตามผลการประชุมที่ต่อเนื่อง
 • จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน หรือรายงานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือหญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีในด้านการจัดการเอกสาร หรือด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
 • มีทักษะในการประสานงานและวิเคราะห์ใจความสำคัญได้
 • มีทักษะในการจัดเก็บรวบรวมและบริหารจัดการเอกสาร
 • หากมีประสบการณ์หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประกาศนียบัตรทางด้านการจัดการบริหารโครงการ เช่น ComTIA Project+, PMP, ITIL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Power Point เป็นต้น ได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถใช้งาน Internet ในการสืบค้นข้อมูลได้
 • มีระเบียบวินัยที่ดี ตรงต่อเวลา รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเคร่งครัด
 • มีบุคลิกดี มีความใฝ่รู้ ตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ รักงานบริการ

ติดต่อ napat.aruntana@gmail.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs Staff

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

ACS รับสมัครตำแหน่ง IT Security Support Operation หลายอัตรา

ACS รับสมัครตำแหน่ง IT Security Support Operation หลายอัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

Bangkok Bank’s IT Career Days

Inspire your idea to brighten up IT career with Bangkok Bank.

Mobile Apps Category (English)728x90