Supermicro Server by Throughwave Thailand

บริษัทไซเบอร์ตรอน – Security Analyst / Security Engineer / Security Specialist – 30,000-40,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และจัดลำดับความสำคัญของการบุกรุก ที่มีผลกระทบกับองค์กร พร้อมทั้งจัดทำรายงาน (Incident Report)
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  และให้คำแนะนำ  Solution ให้กับกลุ่มลูกค้า
 • บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานให้เป็นไปตาม SLA
 • ศึกษารูปแบบและลักษณะของภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • ค้นหา และติดตามข่าวสารด้าน Security
 • จัดทำรายงาน และนำเสนอผลวิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ System และ Network Security
 • ที่ความรู้พื้นฐานการดูแลระบบ ตามหลักมาตรฐาน FCAPS (Fault, Configuration, Accounting(Audit), Performance, Security Management)
 • มีความเข้าในในการทำงานของระบบ Security products เช่น NG Firewall, IDS/IPS, Web Application Firewall, Email Security Gateway, Web Security Gateway, SIEM, DLP, NAC, PAM, DRM
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • คิดและวิเคราะห์การทำงานอย่างเป็นระบบ และทำงานเป็นทีม
 • ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • มีระเบียบวินัยที่ดี ตรงต่อเวลา รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเคร่งครัด
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Log Management, SIEM (Security information event management) เช่น McAfee, Splunk, ArcSight เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Incident response, Security Infrastructure Management และ Monitoring Services จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประกาศนียบัตรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น ComTIA Security+, CompTIA CySA+, CEH, CHFI, CSX, CASP, CISA, CISM, CISSP, ITIL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ napat.aruntana@gmail.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs Staff

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

ACS รับสมัครตำแหน่ง IT Security Support Operation หลายอัตรา

ACS รับสมัครตำแหน่ง IT Security Support Operation หลายอัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

Bangkok Bank’s IT Career Days

Inspire your idea to brighten up IT career with Bangkok Bank.

Mobile Apps Category (English)728x90