Supermicro Server by Throughwave Thailand

OWNDAYS TECH&MEDIA (THAILAND) – Front-end Engineer Salary : 26,000-60,000 บาท

  1. ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ตามได้รับมอบหมายเพื่อให้เว็ปไซต์ใช้งานได้หลากหลาย ขนาดจอ และรองรับหลายภาษา
  2. ลักษณะงานเป็นการเขียน UI เพื่อส่งต่อให้ Developer ใช้เฉพาะ HTML, CSS(SCSS), JS

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. จบอะไรมาก็ได้ ขอแค่มีใจรักในการเขียนโปรแกรม อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
  2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบโดยใช้ HTML/CSS/Javascript
  3. สามารถพัฒนาเว็ปไซต์เพื่อรองรับการใช้งานได้หลากหลาย ขนาดจอ
  4. สามารถใช้โปรแกรมตระกูล Adobe ได้ เช่น XD, Photoshop หรือ Illustrator
  5. พัฒนาเว็ปไซต์เพื่อรองรับหลายภาษา
  6. โปรดแนบผลงานที่เคยทำมาเพื่อการพิจารณา

ช่องทางการติดต่อsuchanut@owndays-tech.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด รับสมัครตำแหน่งWeb Developer

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด ( บริษัทจัดหาสินค้าจากโรงงานและตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ) สถานที่ทำงาน : Ocean tower 2 ชั้น 14 ใกล้ …

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดทำ ออกแบบ พัฒนาภาพองค์รวมระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กร (Application Landscape) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการ จัดทำและกำหนดมาตรฐานข้อกำหนดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในองค์กร …

Mobile Apps Category (English)728x90