Supermicro Server by Throughwave Thailand

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – Software Developer/นักวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคที่ทันสมัย ในรูปแบบของ Mobile Application และ Web Application หรือ ในรูปแบบอื่นๆ เช่น JAVA Script, RESTFUL, PYTHON, PHP, CSS, C#, .NET เป็นต้น
 • วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น SDLC เป็นต้น
 • ดูแล บำรุงรักษาโปรแกรมระบบหรือซอฟต์แวร์ ให้มีความเสถียรและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และปฎิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer) หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการเขียนและพัฒนาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • กรณีมีใบรับรองหรือวุฒิบัตร ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะและความรู้ความสามารถ

 • ความรู้ทางด้านเทคนิคและแนวทางการพัฒนาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เช่น DevOps หรือ JAVA เป็นต้น
 • ความรู้ทางด้านระบบฐานข้อมูล แบบโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เช่น MSSQL, Mango เป็นต้น
 • ทักษะการประสานงาน การสื่อสารเทคนิคและพัฒนาโปรแกรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางด้านโปรแกรมเฉพาะหน้าหรือในภาวะวิกฤต รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และคิดนอกกรอบทางด้านการพัฒนาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ งานอย่างเหมาะสม

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/3tCEl4v แล้วส่งอีเมล์กลับมาที่ hr@eef.or.th

หรือดูข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3zbXFql

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด รับสมัครตำแหน่งWeb Developer

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด ( บริษัทจัดหาสินค้าจากโรงงานและตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ) สถานที่ทำงาน : Ocean tower 2 ชั้น 14 ใกล้ …

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดทำ ออกแบบ พัฒนาภาพองค์รวมระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กร (Application Landscape) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการ จัดทำและกำหนดมาตรฐานข้อกำหนดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในองค์กร …

Mobile Apps Category (English)728x90