Tag Archives: EEF

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดทำ ออกแบบ พัฒนาภาพองค์รวมระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กร (Application Landscape) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการ จัดทำและกำหนดมาตรฐานข้อกำหนดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในองค์กร รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลการทีมพัฒนาและติดตั้งโครงการระบบสารสนเทศให้เป็นตามมาตรฐานการ พัฒนาซอฟต์แวร์ และนโยบายระบบสารสนเทศขององค์กร เช่น การกำหนด Guideline, Checklist เป็นต้น สามารถพัฒนาระบบในกรณีเร่งด่วน ตามความต้องการของผู้บริหาร บริหารจัดการเวนเดอร์ และทรัพยากรในทีมและในแต่ละโครงการ รวมทั้งการประสานงานทั้งภายในและ ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศขององค์กร รวมทั้งแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมหรือระบบให้มีความเสถียรและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และปฎิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ …

Read More »

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – Senior Information Security & IT Policy/นักวิชาการนโยบายและความมั่นคงสารสนเทศอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำแผนแม่บททางด้านระบบสารสนเทศ (IT Master Plan) และ EA รวมทั้งการกำกับดูแล การติดตามการดำเนินงานตามแผนและการปรับปรุงแผนประจำปี ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดทำ กำกับดูแลและพัฒนาทางด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและข้อมูลขององค์กร ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร รวมทั้ง IT Best Practice เช่น ISO/IEC 27001(1), COBIT(2)หรือ ITIL(3)หรือมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยต่างๆ จัดทำแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Contingency Management) ประกอบด้วย แผนการสำรองข้อมูลและการกู้คืน ออฟฟิศและศูนย์สำรอง (Secondary site) รวมทั้งแผนการฝึกซ้อมการรับมือเมื่อเกิดเหตุและวัดผลประจำปี เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนประจำปีให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร ประสานงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกในการสอบทานและติดตามให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบระบบสารสนเทศประจำปีและการติดตามผลในกรณีที่มีการแก้ไข ส่งเสริม สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พนักงาน (Security Awareness) และติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสื่อสารการป้องกันและตระหนักทางด้านความปลอดภัยภายในองค์กร กำกับ ดูแล และสนับสนุนการดำเนินการ การประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการต่างๆ รวมทั้งการจัดสัมนาและ Workshop ที่เกี่ยวข้องต่างๆ จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย …

Read More »

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – Senior Business Analyst/นักวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร วิเคราะห์ ออกแบบ ความต้องการทางด้านธุรกิจ ประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้ วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ที่ผ่านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และ Stream line process ให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์องค์กร บริหารจัดการเวนเดอร์ และทรัพยากรในทีมและในแต่ละโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และปฎิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถรับผิดชอบงานอื่นๆ หรือการมอบหมายให้ดำเนินการเป็นกรณีพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer) หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ และติดตั้งโครงการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี กรณีมีใบรับรองหรือวุฒิบัตร ทางด้านการบริหารโครงการ (PMP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ทักษะและความรู้ความสามารถ …

Read More »

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – Software Developer/นักวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคที่ทันสมัย ในรูปแบบของ Mobile Application และ Web Application หรือ ในรูปแบบอื่นๆ เช่น JAVA Script, RESTFUL, PYTHON, PHP, CSS, C#, .NET เป็นต้น วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น SDLC เป็นต้น ดูแล บำรุงรักษาโปรแกรมระบบหรือซอฟต์แวร์ ให้มีความเสถียรและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และปฎิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer) หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการเขียนและพัฒนาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์อย่างน้อย 1-3 …

Read More »
Mobile Apps Category (English)728x90