Supermicro Server by Throughwave Thailand

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
 • จัดทำ ออกแบบ พัฒนาภาพองค์รวมระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กร (Application Landscape) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการ
 • จัดทำและกำหนดมาตรฐานข้อกำหนดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในองค์กร รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลการทีมพัฒนาและติดตั้งโครงการระบบสารสนเทศให้เป็นตามมาตรฐานการ
 • พัฒนาซอฟต์แวร์ และนโยบายระบบสารสนเทศขององค์กร เช่น การกำหนด Guideline, Checklist เป็นต้น
 • สามารถพัฒนาระบบในกรณีเร่งด่วน ตามความต้องการของผู้บริหาร
 • บริหารจัดการเวนเดอร์ และทรัพยากรในทีมและในแต่ละโครงการ รวมทั้งการประสานงานทั้งภายในและ ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศขององค์กร รวมทั้งแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมหรือระบบให้มีความเสถียรและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และปฎิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer) หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการพัฒนาระบบ เขียนโปรแกรม และบริหารทีมพัฒนาระบบ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • กรณีมีใบรับรองหรือวุฒิบัตร ทางด้านการบริหารโครงการ (PMP)(1)หรือทางด้านกระบวนการในการพัฒนางาน (CMMI)(2)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะและความรู้ความสามารถ

 • ความรู้ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ (Infrastructure) เช่น Network, Hardware, Software
 • ความรู้ทางด้านเทคนิคและแนวการพัฒนาโปรแกรมยุคใหม่ และสามารถใช้ศาสตร์ผสมผสานระหว่างเทคนิคใหม่ และเทคนิคเดิมได้เป็นอย่างดี เช่น Agile, Scrum, DevOps หรือ Waterfall เป็นต้น
 • ทักษะการประสานงาน การสื่อสารทางด้านธุรกิจให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรรวมทั้งเทคนิคการเจรจาต่อรองกับบุคคลภายนอกองค์กร
 • ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือในภาวะวิกฤต รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน ได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะการบริหารและจัดการความคิดเชิงบวกและเชิงรุกทางด้านซอฟต์แวร์ (Positive Thinking & Proactive)
 • ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และคิดนอกกรอบเชิงธุรกิจและเชิงระบบ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/3tCEl4v และส่งใบสมัครกลับมาที่ hr@eef.or.th

หรือดูข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3zbXFql

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Application Support (English) 48K-50K @Professinal One

Professional One Co., Ltd. เงินเดือน 48,000 – 50,000  บาท ประสบการณ์ 2 – 4  ปี ติดต่อมาที่: candidate@professional-one.com …

ABAPER – Tri Petch IT Solutions

Roles & Responsibilities: – Work closely with SAP functional team to analyze user requirements and …

Mobile Apps Category (English)728x90