Supermicro Server by Throughwave Thailand

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – Senior Information Security & IT Policy/นักวิชาการนโยบายและความมั่นคงสารสนเทศอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนแม่บททางด้านระบบสารสนเทศ (IT Master Plan) และ EA รวมทั้งการกำกับดูแล การติดตามการดำเนินงานตามแผนและการปรับปรุงแผนประจำปี ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
 • จัดทำ กำกับดูแลและพัฒนาทางด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและข้อมูลขององค์กร ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร รวมทั้ง IT Best Practice เช่น ISO/IEC 27001(1), COBIT(2)หรือ ITIL(3)หรือมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยต่างๆ
 • จัดทำแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Contingency Management) ประกอบด้วย แผนการสำรองข้อมูลและการกู้คืน ออฟฟิศและศูนย์สำรอง (Secondary site) รวมทั้งแผนการฝึกซ้อมการรับมือเมื่อเกิดเหตุและวัดผลประจำปี เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนประจำปีให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร
 • ประสานงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกในการสอบทานและติดตามให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบระบบสารสนเทศประจำปีและการติดตามผลในกรณีที่มีการแก้ไข
 • ส่งเสริม สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พนักงาน (Security Awareness) และติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสื่อสารการป้องกันและตระหนักทางด้านความปลอดภัยภายในองค์กร
 • กำกับ ดูแล และสนับสนุนการดำเนินการ การประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการต่างๆ รวมทั้งการจัดสัมนาและ Workshop ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 • จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และปฎิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer) หรือ สาขา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านระบบสารสนเทศและข้อมูล และใน งานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • กรณีมีใบรับรองหรือวุฒิบัตร ทางด้าน ISO/IEC 27001, COBITหรือ ITILจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ทักษะและความรู้ความสามารถ

 • ความรู้ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ (Infrastructure) เช่น Network, Hardware, Software
 • ทักษะการประสานงาน การสื่อสารทางด้านนโยบายและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งเทคนิคการเจรจาต่อรองกับบุคคลภายนอกองค์กร
 • ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือในภาวะวิกฤต รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะการบริหารและจัดการความคิดเชิงบวกและเชิงรุกทางด้านนโยบายและความปลอดภัย (Positive Thinking & Proactive)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/3tCEl4v และส่งใบสมัครกลับมาที่ hr@eef.or.th

หรือดูข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3zbXFql

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Neos IT Services – Azure DevOps Engineer

Principal Tasks: As member of the global operations team you will be responsible for creating …

Kyndryl Hot Jobs: IT Security Manager

Responsibilities:- Lead team to delivery security service to customer as per contract. Developing and enhancing …

Mobile Apps Category (English)728x90