Supermicro Server by Throughwave Thailand

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – Senior Business Analyst/นักวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
 • วิเคราะห์ ออกแบบ ความต้องการทางด้านธุรกิจ ประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้
 • วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ที่ผ่านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และ Stream line process ให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์องค์กร
 • บริหารจัดการเวนเดอร์ และทรัพยากรในทีมและในแต่ละโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และปฎิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถรับผิดชอบงานอื่นๆ หรือการมอบหมายให้ดำเนินการเป็นกรณีพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer) หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ และติดตั้งโครงการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • กรณีมีใบรับรองหรือวุฒิบัตร ทางด้านการบริหารโครงการ (PMP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 ทักษะและความรู้ความสามารถ

 • ความรู้ทางด้านเชิงธุรกิจ และด้านการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ระบบ หรือซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
 • ทักษะการประสานงาน การสื่อสารทางด้านธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเทคนิคการเจรจาต่อรองกับบุคคลภายนอกองค์กร
 • ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือในภาวะวิกฤต รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และคิดนอกกรอบเชิงธุรกิจ รวมทั้งการประยุกต์ให้เข้ากับองค์กร

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/3tCEl4v และส่งใบสมัครกลับมาที่ hr@eef.or.th

หรือดูข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3zbXFql

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Corecell Technology Co.,Ltd.- 3D Modeler (Full-Time) – Salary (Negotiable)

Corecell Technology Co., Ltd., a game & technology company based in Bangkok, Thailand, was founded …

Corecell Technology Co.,Ltd.- 2D Illustrator (Freelance) – Salary (Negotiable)

Corecell Technology Co., Ltd., a game & technology company based in Bangkok, Thailand, was founded …

Mobile Apps Category (English)728x90