Supermicro Server by Throughwave Thailand

OWNDAYS TECH&MEDIA (THAILAND) – Web Developper Salary : 26,000-60,000 บาท

1 เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย

2 แก้ไขปัญหาของโปรแกรม ตามที่ได้รับมอบหมาย

3 เขียนโปรแกรมโดยใช้ ภาษา PHP และใช้ Laravel framework

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เรียนจบอะไรก็ได้เขียนโปรแกรมได้พอ
  2. อายุ 20-30 ปี
  3. เขียน PHP ได้ ใช้ Laravel
  4. เข้าใจ OOP และ factory design patternโอกาสได้งานสูง
  5. เขียน javascript ได้
 มีสกิล React จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. เข้าใจ Resful API โอกาสได้งานสูง
  7. มีความรู้เรื่อง git และ git flow
  8. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  9. สัญชาติไทย

ช่องทางการติดต่อsuchanut@owndays-tech.com

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด รับสมัครตำแหน่งWeb Developer

บริษัท ทูโฟร์เคเค จำกัด ( บริษัทจัดหาสินค้าจากโรงงานและตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ) สถานที่ทำงาน : Ocean tower 2 ชั้น 14 ใกล้ …

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดทำ ออกแบบ พัฒนาภาพองค์รวมระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กร (Application Landscape) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการ จัดทำและกำหนดมาตรฐานข้อกำหนดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในองค์กร …

Mobile Apps Category (English)728x90