Supermicro Server by Throughwave Thailand

กองระบาดวิทยา รับสมัคร “ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและการรายงาน” อัตราจ้าง 19,800 – 28,000 บาท (ขึ้นกับวุฒิและประสบการณ์ ยินดีรับเด็กจบใหม่)

คุณสมบัติ :

 1. ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น VB, VB.NET, PHP, Web Application เป็นต้น
 3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบระบบฐานข้อมูล พัฒนา ดูแล และแก้ไขโปรแกรมขององค์กรให้สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความยืดหยุ่น มีปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน สามารถทำงาน ภายใต้ความกดดัน และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

อัตราเงินเดือน :

 1. ระดับปริญญาตรี                                 อัตรา  19,800 – 25,000  บาท
 2. ระดับปริญญาตรี (มีประสบการณ์)อัตรา  22,000 – 25,000  บาท
 3. ระดับปริญญาโทขึ้นไป                    อัตรา  25,000 – 28,000  บาท

 

กำหนดการรับสมัคร :

 1. ประกาศรับสมัคร บัดนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2564
 2. ประกาศสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
 3. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
 4. เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 มีนาคม 2564

 

เอกสารประกอบการสมัคร :

 1. 1. ใบสมัครหรือ Resume จำนวน 1 ชุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
 5. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตร จำนวน 1 แผ่น
 6. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด

 

วิธีการสมัคร :

 1. ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ณ กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคเอดส์ฯ กองระบาดวิทยาอาคาร 10 ชั้น 4 ตึกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 2. ทางไปรษียณ์อิเล็กทรอนิกส์ aomdekdoi@gmail.com

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นางสาวไพจิตร พิมพ์เจริญ  โทรศัพท์ 0 2590 3831 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 7714 1297

โพสต์ประกาศงานฟรีใน Jobs.TechTalkThai.com https://jobs.techtalkthai.com/submit-job/

About TechTalkThai Jobs

Jobs.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารงานทางด้าน IT และตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ IT โดยเปิดให้ทุกธุรกิจสามารถมาร่วมโพสต์ประกาศตำแหน่งงานกันได้ฟรีๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าคนไทยสาย IT ที่เก่งยังมีอีกมาก และคนเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้ทำงานที่ตนเองได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง

Check Also

Seven Peaks Software – Head of Cloud & Backend

Our Cloud & Backend development service has been growing rapidly over the years at Seven …

Equitable Education Fund :กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บทไอที รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดทำ ออกแบบ พัฒนาภาพองค์รวมระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กร (Application Landscape) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการ จัดทำและกำหนดมาตรฐานข้อกำหนดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในองค์กร …

Mobile Apps Category (English)728x90